Found 1 athelet

Vladimir Kochetov
BudoPassport is not confirmed
Vladimir Kochetov
Tomiki-ryu
IV Dan
Voronezh
Sensei